İş Hukuku


İş hukuku alanındaki kurallar, başta 4857 sayılı İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere birçok tüzük ve yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.  Bu alana işçi ve işveren açısından ikili bir ayrımla değerlendirdiğimizde her iki taraf da iş hukuku avukatına birçok konuda ihtiyaç duymaktadır. Ofisimiz de işveren avukatı ve işçi avukatı olarak iş davalarında, iş hukukundan kaynaklı hukuki süreçlerde müvekkillerini en yetkin şekilde temsil etmektedir.

 

İşçi Avukatı Olarak Hukuki Süreçlerde Temsil

İşçiler bakımından iş hukuku avukatına duyulan ihtiyaç özellikle  günümüzde kontrolsüz şekilde büyüyen şirketlerde işçinin haksız ve soyut gerekçelerle iş akdinin feshedilmesi gibi  durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda iş güvencesine sahip  işçilerce belirli sıklıkla işe iade davası yoluna başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra işçilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi İşçilere kıdem ve ihbar tazminatlarının, yıllık izin ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin vb. ücret alacaklarının  ödenmemesi, veya eksik ödenmesi de bu alanda  iş davası avukatı olarak en çok karşımıza çıkan problemlerden biridir. Problemlerin ana hatları bu olmakla birlikte  mobbingden kaynaklı manevi tazminat, ayrımcılık tazminatı   ve daha benzeri birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların birçoğunda işverene başvuru, fesih prosedürleri, toplanacak deliller ve yargılama aşamalarında  tarafların ileride hak kaybı yaşamayıp mağdur olmamaları için  iş hukuku avukatıyla temsili önem arz etmekte olup ofisimiz işçi avukatı olarak  işçilere yönelik bu alanlarda avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bahse konu bu hususlara ilişkin bilgilendirme yazılarımıza  web sayfamızdaki yayınlar bölümünden  ulaşabilirsiniz.

İşveren  Avukatı Olarak Hukuki Süreçlerde Temsil

İşverenler bakımından iş davası avukatına veya iş hukuku avukatına ihtiyaç duyulan alanlar ise   şirketlerin özellikle insan kaynakları departmanlarında yaşanan problemler noktasında iş sözleşmelerinin ve diğer İK süreçlerinin tamamının mevzuata uygun şekilde revize edilmesi , şirkete açılabilecek iş davalarını minimize etmeye, hatta tamamen önüne geçmeye yönelik tedbirler alınması, şirket içi disiplin yönetmeliklerini hazırlanması, şirket personelinin ve ilgili departmanlarına iş hukuku alanında gerekli eğitimler verilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren Özdoğru Hukuk Bürosu  iş hukuku avukatı olarak  bu tip uyuşmazlıkların  çözümü konusunda gerek  işveren sıfatındaki kurumsal müvekkillerine gerekse işçi sıfatına sahip müvekkillerine izah edilen bu alanlarda gerekli hukuki desteği sağlamaktadır

Yine iş davası avukatının alanına giren iş hukukunun başka bir kolu olarak değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği hukuku da bu alanda  önem arz eden bir konu olup çoğu zaman yaşanan iş kazaları neticesinde mağdur olan tarafların iş gücü kaybı, uzuv kaybı  vb. problemlerinden kaynaklı  maddi tazminat talepleri ve manevi tazminat talepleri,  ve bu hususların ceza hukukuyla  bağlantılı bir takım hususlarına yönelik de ofisimiz müvekkillerine iş kazası avukatı olarak gerekli desteği sunmaktadır.

İş Hukuku Avukatı Olarak İşçilere Ve İşverenlere Yönelik Başlıca Hizmetlerimiz

 • Önleyici hukuk / danışmanlık hizmeti kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması, güncellenmesi ve revize edilmesi

 • İşçi veya İşveren vekili sıfatıyla iş hukuku avukatı olarak Arabuluculuk aşamasında tarafların temsili

 • Şirketlerin insan kaynakları biriminin sorunsuz işleyebilmesi amacıyla tüm İK süreçlerinin düzenlenerek iş hukuku avukatı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Şirket içi disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması

 • İşçi ve işveren ilişkisi kapsamında gizlilik ve rekabet yasağı gibi sözleşmelerin hazırlanması

 • İşe iade davaları

 • Mobbing davaları,

 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatından doğan davalar

 • Fazla mesai, yıllık izin, genel tatil ve hafta tatili gibi işçilik alacaklarının tahsili ve bu konudaki davaların takibi,

 •  Sendikal tazminat talepleri

 • İş kazası avukatı olarak iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 • İş kazası avukatı olarak meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerinin yürütülmesi ve  sonuçlandırılması

 • Hizmet tespiti davaları